eximpo@eximpo.sk     055/ 625 634 5     fax: 055/ 625 634 6

Reklamačný poriadok

     Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou obchodných podmienok platných pre nákup v PrintShope Eximpo, s.r.o. a naopak. Pri predaji sa vyžaduje potvrdenie objednávajúceho, že sa z obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom oboznámil a že s nimi súhlasí a preto dôrazne doporučujeme si ho prečítať. Objednávaním a používaním stránky, vyjadruje užívateľ automatický súhlas s uvedeným poriadkom. Takisto sa zaväzuje dodržiavať obchodné podmienky.

Záruka na tovar

     Záručná doba spotrebného materiálu k tlačiarňam nie je totožná so záručnými dobami zariadenia na tlač. Začína plynúť prebratím tovaru od firmy EXIMPO, s.r.o. a jeho zaplatením. Na tovar nezakúpený vo firme EXIMPO, s.r.o. nie je možné uplatniť žiadnu záruku ani reklamáciu,  vrátenie tovaru, alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy. Firma EXIMPO, s.r.o. nezodpovedá za tovar dodaný inými spoločnosťami. Záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv (zákon č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov) je stanovená na 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru. Pri spotrebnom materiáli k tlačiarňam, trvá záruka do vypísania 10% obsahu náplne v zmysle zákonníka. Pre seriózne uplatnenie reklamácií  a záruk na tovar je odberateľ povinný ihneď skontrolovať jeho funkčnosť po jeho obdržaní a zaplatení. Pri akomkoľvek zistení nezrovnalostí, alebo vád je odberateľ povinný nahlásiť vady bezodkladne firme EXIMPO, s.r.o. do 5 dní od doručenia tovaru, inak je tovar považovaný za prevzatý bez závad.

      Nárok na uplatnenie záruky, alebo reklamáciu tovaru u predávajúceho kupujúcim zaniká:
a) Uplynutím záručnej doby tovaru, alebo vypotrebovaním 10% časti náplne ak sa jedná o spotrebný materiál.
b) Mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim, alebo prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach.
c) Neoznámením zjavnej vady pri prevzatí tovaru, do 5 dní od doručenia tovaru.
d) Používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostrediu, pre ktoré je určený.
e) Nepredložením dokladu o zaplatení, alebo záručného listu, kompletného príslušenstva alebo dokumentácie tovaru.
f) Neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar, alebo neodovzdaním jeho kompletných častí pri reklamácii, vrátane originálneho obalu a príslušnej dokumentácie a dokladu o zaplatení. 
g) Poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením, napr. pri nesprávnom skladovaní.
h) Poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami.
i) Poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v EÚ a SR.
j) Akýmkoľvek zásahom do tovaru neoprávnenou osobou, ktorá nemá oprávnenie alebo nie je certifikovaná na takéto zásahy.
k) Poškodením pri doprave, vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci.

Právne ustanovenia

      Na vybavovanie reklamácií sa vzťahujú platné reklamačné podmienky. Tieto reklamačné podmienky sa vzťahujú na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho. Reklamácie sú vybavované podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ustanoveniami § 18 ods. 1zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

      Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim pri reklamáciách sa riadia Obchodným zákonníkom podľa §422 až 442. Doba reklamácie je špecifikovaná v §436 bod 2 a v §437 bod 1-5. Ak je kupujúcim fyzická osoba, riadia sa vzťahy pri reklamáciách Občianskym zákonníkom podľa §616 až §627.

      Vzor reklamačného formulára (tlačivo) je možné si stiahnuť priamo na stránke e-shopu. ďalšou možnosťou je vyplnenie reklamačného formulára a jeho odoslanie firme EXIMPO, s.r.o. Tým sa otvára reklamačné konanie. Na uplatnenie reklamácie je potrebné tiež dopraviť kompletný tovar na ktorý sa reklamácia vzťahuje do predajne EXIMPO, s.r.o., Zámočnícka 12, 04001 Košice osobne alebo poštou na náklady odberateľa. Tovar zasielaný na dobierku firma EXIMPO, s.r.o. nepreberá. Kupujúci je povinný pri preberaní zásielky skontrolovať prípadné poškodenie obalu. Ak je zásielka viditeľne mechanicky poškodená, prípadne nekompletná, je kupujúci povinný zásielku neprevziať a spísať s prepravcom Protokol o škode. Ak zistí poškodenie až po prebraní tovaru, oznámi túto skutočnosť predávajúcemu prostredníctvom reklamačného formulára ihneď, najneskôr však do 48 hodín. Tovar v takom prípade nesmie ďalej používať. Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prevzatia tovaru.


Predtým ako požiadate o reklamačné konanie

            Skontrolujte:

- či ste objednali správny tovar, ktorý je určený pre Vašu tlačiareň. Ak zistíte chybu, tovar neodisťujte, neodbaľujte ani nevkladajte do tlačiarne. Ak tovar poškodíte, odbalíte, alebo sa ho pokúsite vkladať do zariadenia násilím, pripravíte sa o možnosť reklamácie, alebo záruky v zmysle neodbornej manipulácie uvedenej vyššie.

- ak je tovar správny, určený pre Vaše zariadenie, odistite všetky poistky, a zložte všetky ochranné kryty, ktoré zabezpečujú tovar pri preprave, až potom ho vkladajte do tlačiarne.

- skontrolujte funkčnosť Vašej tlačiarne predtým ako reklamujete spotrebný materiál, aby ste sa vyhli neuznanej reklamácii. (napr. vložením iného, alebo pôvodného toneru)

Vybavenie reklamácie

      Odberateľ je povinný skontrolovať pri preberaní tovaru, či tovar vyhovuje pre jeho tlačiarenske zariadenie, či je nepoškodený, alebo či je kompletný. Pokiaľ zistí nejakú vadu je povinný bezodkladne do 3 dní oboznámiť predávajúceho o vzniknutej vade, alebo postupovať podľa pravidiel uvedených vyššie a spísať s prepravcom protokol o škode.

      Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným nasledujúcich spôsobov:
Pokiaľ ide o vadu odstrániteľnú:
a) Odovzdaním opraveného tovaru (odstránenie vady).
b) Výmenou tovaru, za tovar kompatibilný s pôvodným tovarom.
Určenie spôsobu vybavenia reklamácie závisí na rozhodnutí predávajúceho a kupujúci sa nemôže určenia vybavenia svojej reklamácie domáhať.

      Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, predávajúci vybaví reklamáciu:

a) Vrátením kúpnej ceny tovaru.
b) Vrátením tovaru výrobcovi, s požiadavkou aby odstránil závadu, alebo nahradil kúpnu cenu tovaru.

      Reklamačné konanie sa považuje za ukončené aj týmito spôsobmi: 

a) Písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia zaslanou listom, alebo e-mailom

b) Odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

c) Ak sa nepreukáže, alebo nie je zrejmé, kto zapríčinil poškodenie, alebo vadu tovaru a reklamačné konanie sa tým dostáva do nevyriešiteľnej situácie. Predávajúci sa spravidla pri dobrej vôli dohodne s kupujúcim na kompenzačnom plnení.

      Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za iný obdobný s porovnateľnými technickými parametrami. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené vo formulári na uplatnenie reklamácie. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne. Pre účely reklamácie sa za viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako dva krát.
        V prípade výmeny tovaru za nový, alebo iný pokračuje trvanie záručnej doby podľa pôvodného dodacieho listu. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku bez zbytočného odkladu a tovar, na ktorom zistil vadu ďalej nepoužívať.

Miesto reklamácie a ostatné ustanovenia

      Predávajúci spravidla rieši reklamáciu priamo na mieste v predajni pri doručení tovaru priamo za účasti kupujúceho a spíše s ním potrebné dokumenty. V zložitejších prípadoch, pokiaľ je potrebné odborné posúdenie, tovar sa zašle na posúdenie dodávateľovi, alebo výrobcovi, ktorý rozhodne o prijatí, alebo forme uplatnenia reklamácie. Predávajúci oznámi výsledok vybavenia reklamácie kupujúcemu v zákonnej lehote a to písomne (emailom, poštou). Všetky právom uplatnené záručné opravy sú bezplatné. V prípade, že predávajúci alebo tretia osoba, ktorá vykonáva servis tovaru rozhodne, že reklamácia nie je oprávnená, predávajúci zašle tovar na vlastné náklady na odborné posúdenie znalcovi, autorizovanej, notifikovanej alebo akreditovanej osobe. V prípade, že odborné posúdenie bude obsahovať určenie neoprávnenosti reklamácie tovaru kupujúcim, určenie, že za vadu tovaru nezodpovedá predávajúci alebo že tovar nemá vady, znáša kupujúci všetky náklady predávajúceho, tretej osoby vykonávajúcej servis tovaru a znalca, autorizovanej, notifikovanej alebo akreditovanej osoby na reklamáciu a odborné posúdenie, najmä náklady na prepravu tovaru medzi kupujúcim, predávajúcim, alebo treťou osobou vykonávajúcou servis tovaru v lehote 30 dní od zaslania zoznamu nákladov z neoprávnenej reklamácie kupujúcemu na účet určený predávajúcim alebo v hotovosti.

      Všetky obrázky, na stránke e-shopu sú ilustračné a nemusia sa zhodovať zo skutočnosťou. Takisto vyhľadávanie tovaru podľa tlačiarní alebo spotrebný materiál alebo označenie funguje iba ako pomôcka pri objednávaní. Pri objednaní tovaru sa riadte bezvýhradne manuálmi a návodmi poskytnutými výrobcami spotrebnej elektroniky. Firma EXIMPO, s.r.o. nezodpovedá za nesprávne objednaný tovar. Doporučujeme preto osobitne overiť každú objednávanú položku, najmä ak nakupujete uvedený materiál prvýkrát.

      Záverečné prehlásenie: Firma EXIMO, s.r.o. prehlasuje, že sa bude v čo najlepšom úmysle starať o svojich zákazníkov pri obnovovaní funkčnosti tovaru, alebo jeho renovácii ako bolo zaužívané doposiaľ a chrániť a budovať tak svoje dobré meno v prospech svojich zákazníkov. Nie je v úmysle EXIMPO, s.r.o. ani žiadneho zamestnanca firmy úmyselne poškodzovať, alebo mylne informovať spotrebiteľa. Firma EXIMPO, s.r.o. sa zameriava na dlhodobú a prosperujúcu spoluprácu so svojimi zákazníkmi k všeobecnej spokojnosti a v tomto zmysle buduje svoje dobré meno. Jej cieľom je neustále znižovať množstvo produkovaného odpadu renováciou použiteľných častí tovarov a odľahčovať tak záťaž na životné prostredie, zlacniť prevádzkovanie najmä tlačiarenských zariadení pre spotrebiteľa, a vyberať kvalitný fungujúci tovar. Preto tovar ponúkaný e-shopom EXIMPO, s.r.o. patrí skôr medzi kvalitatívne overený ako najlacnejší.