eximpo@eximpo.sk     055/ 625 634 5     fax: 055/ 625 634 6

Obchodné podmienky

(PLATNÉ PRE PrinT ShoP EXIMPO, s.r.o.)

      Žiadny predaj nie je možné uskutočniť bez oboznámenia sa s nasledujúcimi obchodnými podmienkami. Pri predaji sa vyžaduje potvrdenie objednávajúceho, že sa z obchodnými podmienkami oboznámil a že s nimi súhlasí a preto dôrazne doporučujeme si ich prečítať. Objednávaním a používaním stránky, vyjadruje užívateľ automatický súhlas s uvedenými podmienkami. Takisto sa zaväzuje dodržiavať reklamačné podmienky, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou týchto Obchodných podmienok a naopak.

 

Ochrana Osobných údajov

      Údaje, ktoré užívateľ stránky použije pri objednávaní tovaru, alebo registrácii, považujeme za osobné a dôverné, slúžia iba na realizáciu objednávky, prístup k používaniu stránky, fakturáciu a zasielanie ponúk ak si tak užívateľ želal. Taktiež všetky informácie o používaní stánky, štatistické údaje a obchodná korešpondencia s nakupujúcim sa považuje za dôvernú vo vzťahu ku klientovi a preto nebudú takéto informácie nikdy poskytnuté tretej strane. Výnimku tvorí iba zmluvný prepravca, ktorý obdrží kontaktné údaje objednávateľa, za účelom sledovania zásielky, doručenia tovaru, alebo ďalších služieb poskytnutých prepravcom. (Tieto údaje môžu byť: telefón, e-mail, doručovacia adresa, názov organizácie, alebo osoby)

      Predávajúci bude od kupujúceho požadovať len údaje, ktoré slúžia výlučne pre potreby predávajúceho súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy (v prípade fyzickej osoby meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ a dodaciu adresu, číslo telefónu a e-mailovú adresu, v prípade právnickej osoby obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, dodaciu adresu, IČO, DIČ, RČ DPH, kontaktnú osobu, číslo telefónu a e-mailovú adresu).

      Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ustanovení § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch.

      Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade splatnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Predávajúci sa zaväzuje k tomu, že na základe písomnej žiadosti kupujúceho (pošta alebo e-mail) vymaže jeho osobné údaje zo svojej databázy do 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia tejto žiadosti.

       Užívateľ je povinný uviesť pravdivé údaje, smerujúce k úspešnej realizácii objednávky, nakoľko môžu vzniknúť zbytočné náklady súvisiace s nesprávnymi údajmi vo vzťahu k Daňovému úradu SR, kuriérovi, alebo dopravcovi, ako aj firme Eximpo, s.r.o. Takéto náklady znáša objednávateľ v plnej výške. Ak Eximpo, s.r.o. nadobudne presvedčenie, že ide práve o takéto údaje, vyhradzuje si právo nerealizovať objednávku a zaradí objednávateľa na čiernu listinu. V prípade vzniknutých nákladov sa Eximpo, s.r.o. bude dožadovať náhrady v zmysle platného Obchodného zákonníka.

 

Objednávanie tovaru

     Pred objednávaním tovaru je potrebné sa registrovať ako užívateľ stránky a vyplniť si registračné údaje. Zapamätať si heslo. Pokiaľ ste heslo zabudli, bude Vám odoslané po kliknutí na nápis zabudnuté heslo. Firma EXIMPO, s .r.o. nemá prístup k Vaším registračným údajom, ani heslu. Preto je potrebné aby si užívateľ opravil svoje registračné údaje sám.

     Objednávanie tovaru prebieha v 3 jednoduchých krokoch, kde registrovaný užívateľ stránky po prihlásení vloží objednávaný tovar do košíka, zadá požadované množstvo a stlačí tlačítko nakúpiť/objednať. V ďalšom kroku je vyzvaný aby vyplnil objednávacie údaje ako súkromná osoba, alebo firma. Firma EXIMPO, s.r.o. nezodpovedá za nesprávne vyplnené údaje na faktúre/objednávke, alebo IČO, DIČ. To čo si užívateľ stránky vyplnil, bude zobrazené na faktúre aj objednávke, preto je potrebné všetky vypĺňané údaje dôkladne skontrolovať pred odoslaním objednávky. V 3 kroku si objednávateľ zvolí formu doručenia a formu platby z vybraných možností. Označením určitej možnosti sa zaväzuje splniť podmienky doručenia a platby viazané na každú možnosť. Pri možnostiach doručenia Slovenskou poštou alebo  kuriérom je cena orientačná, závisí od veľkosti a váhy objednávaného tovaru. Firma EXIMPO, s.r.o. si vyhradzuje právo zmeniť cenu doručenia, podľa platných cenníkov Slovenskej pošty alebo kuriérskej služby. Pri zaškrtnutí možnosti platby na účet firma EXIMPO, s.r.o. očakáva uhradenie objednávky vopred na účet a po dobu 3 dní, potom je objednávka považovaná za bezpredmetnú, zrušenú. 

    Objednávka je po akceptovaní obchodných a reklamačných podmienok aktívna a platná až do doručenia tovaru. Objednávka je záväzná a ihneď po jej vytvorení je registrovanému užívateľovi poslaná na e-mail. Ak je tento e-mail neplatný, alebo nedostupný, EXIMPO, s.r.o. nepreberá zodpovednosť za nedoručenie objednávky. Takisto za služby prepravcu viazané na e-mail.

     Firma EXIMPO, s.r.o. si vyhradzuje právo nerealizovať objednávku v prípade podozrenia, že údaje registrovaného užívateľa sú evidentne vymyslene a neplatné. Takisto neprevzatie zásielky, alebo zasielanie tovaru spätne na dobierku sa považuje za porušenie obchodných podmienok a firma EXIMPO, s.r.o. zaradí objednávateľa na čiernu listinu. Každá objednávka je samostatná, preto má osobitnú faktúru a osobitný poplatok za doručenie. Nie je možné zlučovať objednávky.

     Použitý, alebo prázdny spotrebný materiál pre tlačiarne a ďalší elektronický tovar je nebezpečný odpad. Firma EXIMPO, s.r.o. prevádza renováciu použitého tlačiarenského materiálu v rozsahu platného objednávaného tovaru, alebo zasiela takýto použitý tovar späť do výroby. Použitý, alebo prázdny tovar firma EXIMPO, s.r.o. nevykupuje.

 

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

    Odstúpenie od kúpnej zmluvy sa musí vždy realizovať písomnou formou. Písomná forma odstúpenia od zmluvy sa vyžaduje z dôvodu aby nevznikali pochybnosti, či sa jedná o odstúpenie od zmluvy, reklamáciu, alebo nejaký iný dôvod. Musí preto obsahovať formulku: Odstupujem od kúpnej zmluvy z dôvodu:.....

     Od záväznej a platnej objednávky je možné odstúpiť zaslaním požiadavky na odstúpenie od kúpnej zmluvy, písomne doručením poštou, osobne, alebo e-mailom, kde objednávateľ povinne uvedie číslo objednávky, alebo faktúry, svoje obchodné identifikačné údaje, meno e-mail, v prípade firmy, názov a IČO, e-mail a takisto dôvod prečo odstupuje od kúpnej zmluvy. Bez uvedenia týchto údajov je odstúpenie od kúpnej zmluvy neplatné. Doručenie písomného odstúpenia od kúpnej zmluvy je potrebné realizovať pred odoslaním tovaru kuriérom, alebo poštou, inak je objednávka považovaná za platnú a záväznú. Náklady na doručenie alebo vrátenie neprevzatého tovaru znáša objednávateľ aj v prípade neprevzatia zásielky.

     Pri odstupovaní od kúpnej zmluvy po prevzatí a doručení tovaru, je potrebné vrátiť kompletný, neporušený, neodbalený a neodistený tovar v pôvodnom originálnom obale naspäť firme EXIMPO, s.r.o na náklady objednávateľa najneskôr do 15 kalendárnych dní. Tovar, ktorý je použitý, odistený, otvorený, alebo iný ako bol zaslaný (vymenený) firma EXIMPO, s.r.o. nepreberá späť, resp. nepovažuje za vrátený. Takýto tovar ak ho zašlete späť, si potom môžete vyzdvihnúť na predajni. Po uplynutí lehoty 30 dní bude tento tovar zlikvidovaný na náklady EXIMPO, s.r.o.

 

Zasielanie tovaru

     V zásielke sú vždy pribalené všetky potrebné dokumenty k používaniu tovaru, alebo daňové doklady. Zásielka je vždy posielaná pri možnosti Slovenskej pošty obyčajne. Pri možnosti zaslaľ kuriérom, je používané štandartné doručenie.

   Tovar je odoslaný podľa platnej zvolenej možnosti Slovenskou poštou alebo zvoleným kuriérom. Kuriér preberá zodpovednosť za doručenie tovaru, preto ak tovar dôjde v poškodenom obale, alebo evidentne porušenom, otvorenom, tovar nepreberajte a ihneď informujte firmu EXIMPO, s.r.o. o danej skutočnosti, najlepšie prostredníctvom e-mailu.

     Tovar objednaný prostredníctvom e-shopu EXIMPO, s.r.o., je odoslaný objednávateľovi spravidla do 3-4 dní. Pri tovare ktorý je označený ako nedostupný, alebo neprítomný na sklade, môže táto lehota trvať dlhšie, v závislosti od dodávateľa. Existujú aj tovary ktoré sú do príliš starých tlačiarní, alebo dlhodobo nedostupné (napr. z dôvodu zastavenia výroby), tak prosím zohľadnite, že firma EXIMPO, s.r.o. nie je výrobca týchto tovarov, a nemôže s tým nič urobiť. V tom prípade môže byť objednávka zo strany Eximpo, s.r.o. stornovaná po uplynutí 30 dní.

Firma Eximpo, s.r.o. si vyhradzuje právo na korekciu ceny za doručenie v závislosti na platný cenník doručovateľa, alebo mnozstvo tovaru (spravidla v kg).

 

Vrátenie zásielky alebo reklamácia

     Pri vracaní zásielky alebo reklamácii, je potrebné pribaliť k tovaru aj originál objednávky a faktúry, tovar riadne zabaliť a zaslať na náklady objednávateľa. Podrobnejšie je proces reklamácie popísaný v samostatnom reklamačnom poriadku. Firma EXIMPO, s.r.o. začne pri obdržaní kompletného tovaru a dokumentácie reklamačné konanie. V prípade opodstatneného vrátenia, zásielky, odstúpenia od kúpnej zmluvy, alebo reklamácie, firma EXIMPO, s.r.o. pristúpi k riešeniu problému tak ako je uvedené v reklamačnom poriadku. O procese bude objednávateľ informovaný prostredníctvom e-mailu.

     Firma EXIMPO, s.r.o. nepreberá žiadnu zásielku zaslanú na dobierku.

 

Platba

     Platba za tovar prebieha 3 možnosťami:

- platba pri prevzatí tovaru priamo v predajni v hotovosti, alebo bankovou kartou. Prosím zohľadnite tiež, že na základe poplatkov bankových služieb umožňuje firma EXIMPO, s.r.o. platbu bankovou kartou iba pri nákupe nad 5,- €.

- platba pri prebratí zásielky kuriérovi.

- platba vopred na bankový účet s následným zasielaním tovaru. Prosím uveďte ako variabilný symbol číslo faktúry, aby bolo možné Vašu platbu identifikovať. Pri platbe vopred je tovar naďalej zasielaný na dobierku, ale už iba v cene dobierky. Ak je tovar nad uvedený limit, doprava a doručenie je zdarma.

     Neuhradený tovar ostáva majetkom firmy EXIMPO, s.r.o. až do jeho úplného uhradenia.

     Firma EXIMPO s.r.o. spravidla nevyžaduje preddavky, alebo peniaze vopred okrem platby na účet vopred ak si ju zvolí sám užívateľ stránky, a okrem objednávok nad limit 1000,- €. Vtedy doporučujeme nás kontaktovať aj telefonicky vzápätí po objednávke.

 

O SPOLOČNOSTI:

EXIMPO, s.r.o.

Predajňa

Zámočnícka 12
040 01 Košice

Otváracie hodiny :
Po-Pia : 8.30-17.00

Sobota : zatvorené

Nedeľa : zatvorené 

Tel.: 055/ 625 6345

Fax: 055/ 625 6346

web: www.eximpo.sk

e-mail: eximpo@eximpo.sk (pre kontakt vedenia firmy, ponuky)

Registrácia:

EXIMPO, s.r.o.

Furčianska 21, 04014 Košice

IČO: 31674356
DIČ: 2020489471

IČ-DPH: SK2020489471

Obchodný register SR Okresný súd Košice I,

oddiel: Sro vložka č.: 22948/V

Bankové spojenie:
Tatrabanka, a.s. IBAN: SK0411000000002928829878

Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI pre Košický kraj
Vrátna 3, 043 79 Košice
odbor technickej kontroly výrobkov
a ochrany spotrebiteľa
Tel.: 055 62 207 81
Fax: 055 62 245 47
e-mail: ke@soi.sk